Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, která vešla v účinnost 25. 5. 2018, poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů zákazníků ze strany cestovní agentury (dále jen CA) Autem po Indii, zřízené dle zák. č. 159/1999 Sb. (o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu).

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze u zákazníků, kteří závazně objednávají naše služby. Tyto údaje zahrnují: (a) jméno a příjmení; (b) kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla); (c) bankovní spojení (číslo účtu a identifikaci banky); (d) rodné číslo; (e) datum narození; (f) pohlaví (pro potřeby ubytovacích služeb); (g) číslo identifikačního dokladu (cestovního pasu); (h) jiné osobní údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb CA.
Veškeré osobní údaje získáváme přímo od zákazníků při upřesňování rozsahu objednaných služeb a uzavírání cestovní smlouvy, včetně údajů o dalších osobách, v jejichž prospěch zákazník objednává služby CA.

Jak osobní údaje využíváme?

Osobní údaje klientů využíváme zejména na:

 • objednání a zprostředkování služeb v zahraničí;
 • komunikaci se zákazníky;
 • analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • řešení případných stížností zákazníků.

Osobní údaje uchováváme, jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje zákazníků, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Osobní údaje zákazníků tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy se zákazníkem;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností například ve smyslu zákona o účetnictví;
 • nám zákazník na zpracovávání svých osobních údajů poskytl kdykoliv odvolatelný souhlas.

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a zákazník se rozhodne ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom zákazníkovi mohli poskytnout určité produkty nebo služby a v některých případech budeme muset ukončit naše smluvní vztahy.

Komu poskytujeme osobní údaje zákazníků?

Osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím osobám s výjimkou:

 • orgánů, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně České národní banky, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
 • poskytovatelů služeb cestovního ruchu včetně poskytovatelů zahraničních, kteří nám poskytují služby související s naší činností;
 • pojišťoven, pokud jejich služby zprostředkováváme zákazníkovi (cestovní pojištění);
 • poskytovatelů finančních služeb nebo jiných subjektů za účelem ověření údajů nebo za účelem prevence a šetření podvodných nebo neopodstatněných nároků nebo protiprávního jednání;
 • jiných subjektů v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.).

 Jaká jsou práva našich zákazníků?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme jeho osobní údaje a jaká jsou jeho práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany CA;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) zákazník odvolal svůj souhlas k jejich zpracování; (c) zákazník oprávněně namítal vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
  170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 Jak chráníme osobní údaje zákazníků?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

K osobním údajům zákazníků mají přístup pouze osoby jmenovitě uvedené v kontaktu na webových stránkách CA nebo jimi osobně pověřené osoby, které zajišťují poskytnutí objednaných služeb zákazníkovi. Osobní údaje jsou ukládány na fyzicky oddělených paměťových jednotkách CA a koncesované společnosti The Partners, která je pojištěna pro případ úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. Osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytnou k naplnění našeho smluvního vztahu se zákazníkem a dobu, vyžadovanou zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

ZPĚT